වත්තල හැඳල පල්ලියවත්ත පිහිටි අප හෝටලය සඳහා රූම් බෝයි, කැෂියර් සහ මුරකරු අවශ්‍ය යි. ඉහළ වැටුප්

විමසීම් – 071 11 60 628/ 011 29 47 961