මහරගම දක්ෂ පළපුරුදු මැෂීන් ඔපරේටර්වරියන් අවශ්‍යයි. රු.25000 වැටුපක් සමඟ පැමිණීමේ දීමනා රු.5000 කි. දුර පළාත්වල අය සඳහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත.

විමසන්න – 076 64 42 526