හඳපාන්ගොඩ ෆාම් අපගේ අලෙවි ශාඛාවන් සඳහා කැෂියර්වරියන් අවශ්‍ය යි. අවශ්‍ය නම් නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ.වැටුප රු. 30000/-

විමසීම් – 077 35 66 528