අප ආයතනයට වයස අවු. 35ට අඩු කාර්යක්ෂම ලිපිකරුවන් අවශ්‍ය යි. කෑම සහ නවාතැන් නොමිලේ. මූලික වැටුප රු.30,000/- ග්‍රාම සේවා සහතිකය/ පො.ව/ ජාතික හැඳුනුම්පත් ඇතුළු සියලුම සහතිකපත්වල මුල් පිටපත් රැගෙන පැමිණෙන්න.

විමසීම් – 077 15 90 786/ 077 69 64 457