මෝටර් කාර්මික ශිල්පීන්, පේන්ටර්වරුන්, ටිංකර්වරුන් සඳහා ඇබෑර්තු ඇත.(පුහුණු/ නුපුහුණු)

විමසීම් – 075 76 09 666/ 077 74 55 246