කටුනායක ගුවන්තොටුපලෙහි පුද්ගලික අංශයට සේවක/ සේවිකාවන් අවශ්‍ය යි.

  • වයස අවු. 18 -50 අතර,
  • ක්‍රියාශීලි තරුණ තරුණියක් නම්,
  • කාගෝ, කේටරින්, ආපනශාලා, ලොන්ඩ්‍රි, බෙල්ට් අංශයන් සඳහා දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම බඳවා ගැනේ.
  • ආහාර, නවාතැන් සැපයේ.
  • ඔබ සතුව ඇති සියලුම සහතිකපත් රැගෙන අපගේ කාර්යාලයට පැමිණෙන්න

විස්තර සඳහා විමසන්න – 074 096 71 88/ 074 097 17 88