ප්‍රධාන පෙලේ ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන ආයතනයකට ස්ථිර රැකියාවන් සඳහා පහත පුරප්පාඩු ඇත.

  • පුහුණු විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් (Trainee Electrical Technicians)
  • පුහුණු තත්ව පාලක සහායක (Trainee LAB Assistant – Male Only)

(උසස් පෙළ විද්‍යා අංශයෙන් හැදෑරූ හෝ ඉහත තනතුර සම්බන්ධයෙන් වසරක පළපුරුද්ද)

පිළියන්දල සහ කොට්ටාව ප්‍රදේශ සඳහා ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයක් ඇත.

පහත ඊ මේල් ලිපිනයට අයදුම්පත් යොමුකරන්න. 

විමසීම් – 070 42 70 851

ඊ මේල් – hr-cis@cic.lk