ජාතයන්තරය පිළිගත් ප්‍රමුඛ පෙලේ ආයතනයක සේවය කොට ඔබේ සිහින සාර්ථක කර ගන්න.. 

මහියංගන,තල්දෙන, මීගහකිවුල,බදුල්ල, ගිරාදුරුකොට්ටේ,
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය,
හසලක,රීදීමාලියද්ද,කන්දකැටිය,උඩුදුම්බර,හෙට්ටිපොල අවට රැකියාවක් සොයන ඔබ සදහා මූලය ශේස්ත්‍රයේ රැකියා අවස්ථා. O/L ගණිතය සමත්… ගැ/පි. වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි..

අප සොයන්නේ ඔබවයි.

ඔබට ජය

දු.ක= 0769165303
07113693835