ඉහල වැටුප් හා දීමනා සමඟ දක්ෂතාවය හා කැපවීම මත ඉහළ ප්‍රතිලාභ සමගින් වෘත්තීයමය සාර්ථකත්වය ලගාකර ගැනීමට ද ඒ තුළින් ආදරණීයයන් වෙනුවෙන් දීප්තිමත් හෙට දිනක් උදාකිරීමට ද ඔබට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.
ඔබත් කැපවීමෙන් සේවය කල හැකි අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සමත් අයෙකු නම්,

අදම 0777 696494 වෙත කතා කරන්න SMS කරන්න නැතහොත් ඔබගේ CV dilshad@allianz.lk වෙත යොමු කරන්න.

 

With high salaries and rewards, you will be able to achieve professional success with high returns on talent and commitment, and thus a brighter future for loved ones

  • Work with dedication
  • GCE Ordinary Level

Call 0777 696494 today, send an SMS or send your CV to dilshad@allianz.lk.